top of page
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia JiriSaidl.com – Masáže Jiří Anděl IČ 70353387

1.Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu JiriSaidl.com – Masáže Jiří Anděl ( dále jen provozovatel ) IČ 70353387a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem přes rezervační online kalendář nebo telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání - Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky nebo na email info@jirisaidl.com nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka a platba propadá ve prospěch provozovatele předem stanovených podmínek.

2.3 Předčasný příchod - Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod -Dostaví-li se zákazník max. 10 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka -V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

2.6. Odmítnutí masáže - Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže -  Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost - Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod ze studia - Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 10-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti - Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli…….)

2.11. Informovaný souhlas zákazníka - Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník masáží - Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován příplatek 500,- Kč za hodinu masáže. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21%.

3. Reklamace služeb - Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu - Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního studia JiriSaidl.com. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia : www.jirisaidl.com Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu - Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu - Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti - Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na faktuře. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Dárkový certifikát ON-LINE

5.1 Použití certifikátu - Certifikát lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního studia jirisaidl.com. Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia : www.jirisaidl.com Platbu certifikátem je nutno nahlásit při rezervaci masáže pro ověření platnosti.

5.2. Hodnota certifikátu - Certifikát má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet masážního studia jirisaidl.com. Před masáží je třeba sdělit použitý variabilní symbol platby a číslo účtu, ze kterého byla úhrada nákupu dárkového certifikátu provedena. Bez těchto údajů je tento certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.

5.3. Platnost certifikátu - Certifikát je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5.4. Lhůta použitelnosti - Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí šest měsíců od data připsání bezhotovostní platby na účet masážního studia. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti certifikátu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti - Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6 2020.

bottom of page